Trwa ładowanie proszę czekać ...

Ubezpieczenia zdrowotne - kiedy ZUS sprawdza chorego?

1 marca 2017

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo skontrolować przebywającego na l4, gdyż taka kontrola ma na celu przede wszystkim stwierdzenie czy czas przeznaczony na leczenie jest wykorzystywany w sposób prawidłowy. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego kiedy i jak ZUS sprawdza chorego pracownika. Przeczytaj go koniecznie!

Niespodziewana kontrola ze strony ZUS-u

Zacznijmy od tego, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Przede wszystkim kontrola ma na celu sprawdzenie, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje czas przeznaczony na leczenie i nie wykonuje czynności mogących przedłużyć stan choroby. Ponadto jednym z celów przeprowadzania kontroli jest zmniejszenie poziomu nieuzasadnionej absencji chorobowej.

Na kim spoczywa obowiązek kontroli zwolnień od pracy?

Otóż obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy spoczywa na:

1) płatnikach składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,

2) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w stosunku do ubezpieczonych, którym bezpośrednio wypłaca zasiłki, czyli:

● ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego, nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

● ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,

● ubezpieczonych będących duchownymi,

● osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia

– art. 68 w zw. z art. 61 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Poza tym kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków chorobowych, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków opiekuńczych.

Kto może przeprowadzić kontrolę

Oczywiście kontrolę pracownika może przeprowadzić sam pracodawca, ale zazwyczaj jest to inny pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Ponadto nie ma też przeszkód, aby kontrolę przeprowadzała osoba niezwiązana stosunkiem prawnym bezpośrednio z płatnikiem, a więc przez pracownika podmiotu, któremu płatnik powierzył wykonanie tej czynności. Osoba przeprowadzająca kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich musi otrzymać stosowne upoważnienie. Poza tym wzór upoważnienia uprawniającego do kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.