Trwa ładowanie proszę czekać ...

Co wprowadza nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach od 2017 roku?

1 marca 2017

Właśnie trwają prace nad projektem Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2015.1011 j.t.), zwanej dalej: „Ustawą”. Prace nad tym projektem są obecnie na tak zwanym etapie przedsejmowym i można je śledzić za pośrednictwem portalu internetowego Rządowego Procesu Legislacyjnego. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach od 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Kogo dotyczą zmiany Ustawy?

Zacznijmy od tego, że proponowane zmiany Ustawy dotyczą przede wszystkim spółek publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego będących emitentami papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

Czego dotyczą zmiany Ustawy?

Przede wszystkim nowelizacja przepisów Ustawy w sposób znaczący zmienia dotychczasowy zakres działania Komitetu Audytu. Musisz wiedzieć o tym, że podstawowe zmiany dotyczą:

- rozszerzenia zakresu definicji „Jednostki Zainteresowania Publicznego” między innymi o jednostki samorządu terytorialnego będące emitentami papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym,

- rozszerzenia ciążącego na Jednostkach Zainteresowania Publicznego obowiązku notyfikacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego,

- składu i kompetencji Komitetu Audytu, w tym rozszerzenia kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu,

- warunków ewentualnego delegowania zadań Komitetu Audytu na Radę Nadzorczą.

Czego dotyczą zmiany w zakresie Komitetu Audytu?

Otóż nowe regulacje przewidują dodatkowe wymagania stawiane członkom Komitetu Audytu. Dlatego, zgodnie z nowymi przepisami co najmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a większość członków musi być niezależna od Jednostki Zainteresowania Publicznego, w tym przewodniczący Komitetu Audytu. Poza tym zmiana Ustawy wprowadza kryteria niezależności określone na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych.

Czego dotyczą zmiany w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej?

Warto wspomnieć także o tym, że zmiany wprowadzone Ustawą przewidują mniej obowiązków Rady Nadzorczej związanych z audytem przy jednoczesnym zwiększeniu nadzoru nad Komitetem Audytu. Dodatkowo Ustawa nakłada na Radę Nadzorczą obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (w przypadku, gdy w danej Jednostce Zainteresowania Publicznego wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza, a nie organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego).